logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Giften

U kunt Vogelringstation Schiermonnikoog ook steunen met een gift. VRS Schiermonnikoog is geregistreerd bij de Belastingdienst als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Daartoe zijn wij verplicht een aantal gegevens op deze website te publiceren. U kunt deze hieronder vinden.
U kunt uw gift overmaken op rekening 7234766 (IBAN NL70 INGB 0007 2347 66) t.n.v. VRS Schiermonnikoog te Amsterdam.


Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog

RSIN/Fiscaal nummer ANBI 807079522
Contactadres: H. Luten (secretaris), Hoogeweg 28, 7951 DV Staphorst
Contactadres Schiermonnikoog: G.A. Noorman, Langestreek 32, 9166 LC Schiermonnikoog
Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 01081323


Dagelijks Bestuur

W. Fokker (voorzitter)
H. Luten (secretaris)
A.J. van Loon (penningmeester)
K. Oosterbeek (lid)


Algemeen Bestuur

Alle deelnemende ringers (houders van een ringvergunning ex artikel 114 Flora- en Faunawet) vormen het Algemeen Bestuur.


Doelstelling

De stichting heeft ten doel het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door middel van het ringen van vogels, om inzicht te verkrijgen in de vogeltrek en de functie die het eiland Schiermonnikoog daarin vervult. De stichting tracht dit doel te bereiken door het vangen en ringen van vogels in het Groene Glop op Schiermonnikoog. Er wordt gepoogd op dit punt aan te sluiten bij de werkwijzen die op andere plaatsen in Nederland of daarbuiten worden toegepast bij vergelijkbare projecten. De genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door de leden van het algemeen bestuur van de stichting die in het bezit zijn van de daarvoor benodigde vergunningen.


Beleidsplan

Het beleidsplan cq onderzoeksplan van VRS Schiermonnikoog is hier te vinden.


Beloningsbeleid

Alle deelnemende ringers (zowel de leden van het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur) doen dit geheel op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.


Uitgeoefende activiteiten in 2015

Een verslag van de activiteiten in 2015 is hier in PDF-vorm te downloaden.


Financiële verantwoording 2015

Exploitatieoverzicht Baten Lasten
Contributie 800,00 75,00 
Helpersbijdrage 540,00   
Giften 53,70   
Sponsoring 1.395,00   
Bestuursdeclaraties   80,00 
Overnachtingen (VU) 1.364,00 1.791,00 
Excursies 996,80   
Netten   465,00 
Ringen 28,00 989,50 
Rente 97,48   
Bankkosten   113,29 
Representatie   185,29 
Verzekering + KvK (90,75 + 0,00)   90,75 
Terreinonderhoud   475,33 
Ringplekuitrusting   1.128,94 
Computer   484,75 
Vergaderingen   50,00 
Exploitatiesaldo (negatief) 653,69   
Totaal 5.928,67 5.928,67 


Balans per 31-12-2015  Activa Passiva
Saldo Girorekening  2.893,00 
Saldo Zakelijke Spaarrekening  13.037,00  
Nog te ontvangen overnachtingen  56,00  
Nog te ontvangen helpersbijdragen     
Nog te ontvangen contributies  50,00  
Waarde kapitaalgoederen/voorraden  5.998,00  
Voorziening ICT    1.700,00
Voorziening netten    4.000,00
Vermogen per 1-1-2015 16.987,00  
Expoitatiesaldo 2015 (-/-) -653,00+ 
Eigen vermogen per 31-12-2015 16.334,00 16.334,00
Totaal  22.034,00 22.034,00


A.J. van Loon, penningmeester
Jaarrekening goedgekeurd door Kascommissie en door Algemeen Bestuur d.d. 12 maart 2016


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox