logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Giften

U kunt Vogelringstation Schiermonnikoog ook steunen met een gift. VRS Schiermonnikoog is geregistreerd bij de Belastingdienst als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

Dat betekent dat uw giften aan het vogelringstation Schiermonnikoog fiscaal aftrekbaar zijn.

Daartoe zijn wij verplicht een aantal gegevens op deze website te publiceren.
U kunt deze hieronder vinden.
Uw gift kunt u overmaken op rekening NL70 INGB 0007 2347 66 t.n.v. VRS Schiermonnikoog te Amsterdam.


Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog

RSIN/Fiscaal nummer ANBI 807079522
Contactadres: C. van Kleef (secretaris), Hoogenweg 36, 7793 HL Hoogenweg
Contactadres Schiermonnikoog: G.A. Noorman, Langestreek 32, 9166 LC Schiermonnikoog
Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 01081323


Dagelijks Bestuur

W. Fokker (voorzitter)
C. van Kleef (secretaris)
A.J. van Loon (penningmeester)
K. Oosterbeek (lid)


Algemeen Bestuur

Alle deelnemende ringers (houders van een ringvergunning ex artikel 114 Flora- en Faunawet) vormen het Algemeen Bestuur.


Doelstelling

De stichting heeft ten doel het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door middel van het ringen van vogels, om inzicht te verkrijgen in de vogeltrek en de functie die het eiland Schiermonnikoog daarin vervult. De stichting tracht dit doel te bereiken door het vangen en ringen van vogels in het Groene Glop op Schiermonnikoog. Er wordt gepoogd op dit punt aan te sluiten bij de werkwijzen die op andere plaatsen in Nederland of daarbuiten worden toegepast bij vergelijkbare projecten. De genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door de leden van het algemeen bestuur van de stichting die in het bezit zijn van de daarvoor benodigde vergunningen.


Beleidsplan

Het beleidsplan cq onderzoeksplan 2005-2014 van VRS Schiermonnikoog is hier te vinden. Dit wordt vooralsnog voortgezet.


Beloningsbeleid

Alle deelnemende ringers (zowel de leden van het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur) doen dit geheel op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.


Uitgeoefende activiteiten in 2020

Een verslag van de activiteiten in 2021 is hier in PDF-vorm te downloaden.


Financiële verantwoording 2021

Exploitatieoverzicht Baten Lasten
Contributie 849,00   
Helpersbijdrage 432,00   
Giften     
Sponsoring 1.000,00   
Ringponsoring 140,00   
Bestuursdeclaraties   20,98 
Overnachtingen (VU) 1.080,00 1.313,00 
Excursies     
Netten   242,59 
Ringen   618,00 
Rente     
Bankkosten   151,85 
Porti + Kopieën + Kantoor   9,20 
Representatie 110,00 107,58 
Verzekering + KvK (95,81 + 0,00)   95,81 
Terreinonderhoud   113,13 
Ringplekuitrusting   298,34 
Computer 25,45 1.040,37 
Vergaderingen     
Literatuur     
Exploitatiesaldo (negatief) 374,40   
Totaal 4.010,85 4.010,85 


Balans per 31-12-2021  Activa Passiva
Saldo Girorekening  1.589,00 
Saldo Zakelijke Spaarrekening  11.292,00  
Nog te ontvangen excursiegeld  50,00  
Waarde kapitaalgoederen/voorraden  8.450,00  
Voorziening ICT    2.500,00
Voorziening netten    6.000,00
Vermogen per 1-1-2021 13.255,00  
Expoitatiesaldo 2021 (negatief) 374,00-/- 
Eigen vermogen per 31-12-2021 12.881,00 12.881,00
Totaal  21.381,00 21.381,00


A.J. van Loon, penningmeester
Jaarrekening goedgekeurd door Kascommissie en door Algemeen Bestuur d.d. 29 januari 2022


 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox